Trang chủ Công ty Mã số thuế Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thúy...

Mã số thuế Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thúy An

STT Tên ngành Mã ngành   1 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí 4322   2 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước   43221 3 Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí   43222 4 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác   43290 5 Hoàn thiện công trình xây dựng   43300 6 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác   43900 7 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610   8 Đại lý   46101 9 Môi giới   46102 10 Đấu giá   46103 11 Vận tải hành khách đường bộ khác 4932   12 Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh   49321 13 Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu   49329 14 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933   15 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng   49331 16 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)   49332 17 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông   49333 18 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ   49334 19 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác   49339 20 Vận tải đường ống   49400 21 Hoạt động viễn thông khác 6190   22 Hoạt động của các điểm truy cập internet   61901 23 Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu   61909 24 Lập trình máy vi tính   62010 25 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính   62020 26 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính 62090 27 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan   63110 28 Cổng thông tin   63120 29 Hoạt động thông tấn   63210 30 Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu   63290 31 Hoạt động ngân hàng trung ương   64110 32 Hoạt động trung gian tiền tệ khác   64190 33 Hoạt động công ty nắm giữ tài sản   64200 34 Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác   64300 35 Hoạt động cho thuê tài chính   64910 36 Hoạt động cấp tín dụng khác   64920 37 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) 64990 38 Bảo hiểm nhân thọ   65110

5/5 - (1 bình chọn)