Trang chủ Công ty Mã số thuế công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý & Giải...

Mã số thuế công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý & Giải Pháp Nguyễn Hoàng

STT Tên ngành Mã ngành 1 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490   2 Hoạt động khí tượng thuỷ văn   74901 3 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu   74909 4 Hoạt động thú y   75000 5 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 8219   6 Photo, chuẩn bị tài liệu   82191 7 Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác   82199 8 Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi   82200 9 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại   82300 10 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng   82910 11 Dịch vụ đóng gói   82920 12 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu   82990

5/5 - (1 bình chọn)