Trang chủ Công ty Mã số thuế Công Ty TNHH Vận Tải 4g

Mã số thuế Công Ty TNHH Vận Tải 4g

STT Tên ngành Mã ngành   1 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933   2 Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng   49331 3 Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)   49332 4 Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông   49333 5 Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ   49334 6 Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác   49339 7 Vận tải đường ống   49400 8 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012   9 Vận tải hàng hóa ven biển   50121 10 Vận tải hàng hóa viễn dương   50122 11 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022   12 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới   50221 13 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ   50222 14 Vận tải hành khách hàng không   51100 15 Vận tải hàng hóa hàng không   51200 16 Bốc xếp hàng hóa 5224   17 Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt   52241 18 Bốc xếp hàng hóa đường bộ   52242 19 Bốc xếp hàng hóa cảng biển   52243 20 Bốc xếp hàng hóa cảng sông   52244 21 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không   52245 22 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229   23 Dịch vụ đại lý tàu biển   52291 24 Dịch vụ đại lý vận tải đường biển   52292 25 Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu   52299 26 Bưu chính   53100 27 Chuyển phát   53200

5/5 - (1 bình chọn)