Trang chủ MẪU VĂN BẢN CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN CHO KHÁCH HÀNG LÀ CÁ NHÂN

CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN CHO KHÁCH HÀNG LÀ CÁ NHÂN

Hướng dẫn cách viết hóa đơn cho khách hàng là cá nhân Tại điểm b, khoản 7, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính
 Mẫu Hoá đơn vào cuối ngày cho những trường hợp người mua không lấy hoá đơn
Trường hợp nhiêu khách hàng  không lấy hoá đơn, hoặc lượng hàng nhiều, cuối ngày doanh nghiệp lập Bảng kê và xuất hoá đơn như sau:
cách viết hóa đơn cho khách hàng cá nhân
Quy định về việc viết hoá đơn cho khách hàng là cá nhân
Tại điểm b, khoản 7, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định:
“…Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.
Riêng đối với các đơn vị bán lẻ xăng dầu, nếu người mua không yêu cầu lấy hóa đơn, cuối ngày đơn vị phải lập chung một hóa đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày.”
Theo quy định trên thì doanh nghiệp không cần lập hoá đơn lẻ cung cấp cho từng khách hàng trong những trường hợp sau:
Bán hàng theo bảng kê số…. ngày…..
Khách hàng là cá nhân, hoặc tổ chức nhưng không lấy hoá đơn
Khách hàng là cá nhân hoặc tổ chức, nhưng không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế
Tuy không cần xuất hoá đơn lẻ cho từng khách hàng nêu trên, nhưng cuối ngày, doanh nghiệp phải lập bảng kê những đơn hàng, hàng hoá tiêu thụ trong ngày mà khách hàng không lấy hoá đơn, để xuất một hoá đơn vào cuối ngày. Trên hoá đơn, phần Tên người mua hoặc Địa chỉ, ghi rõ : ” Người mua không lấy hoá đơn” hoặc ” Người mua không cung cấp địa chỉ”. Phần nội dung ghi rõ ” Bán hàng theo bảng kê số…. ngày…..” nếu lập bảng kê
Lưu ý :
Trường hợp có ít người mua không lấy hoá đơn trong ngày, hoặc lượng hàng ít, hay chỉ có 1 mức thuế, doanh nghiệp không cần lập  bảng kê.
Trường hợp người mua trên 200.000đ không lấy hoá đơn trong ngày, doanh nghiệp vẫn được gộp lại để lập bảng kê, nếu có nhiều người mua không lấy  hoá đơn trong ngày
Vì người mua không lấy hóa đơn nên phần chữ ký người mua được để trống, đồng thời liên giao cho khách vẫn được lưu tại quyển hóa đơn

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm làm kế toán hãy tham khảo ngay một khóa: học thực hành kế toán

Rate this post