Trang chủ MẪU VĂN BẢN MẪU BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP

MẪU BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

 

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP.

Số 0018/BBTHHĐ

 

– Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

 

Hôm nay, ngày 12/6/2015, đại diện hai bên gồm có:

 

BÊN A :   CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ :  81 Lê Đức thọ – Từ Liêm – Hà Nội

Điện thoại : 098123456                   MST: 0106177777

Do Ông (Bà) : Nguyễn Mạnh Lan      Chức vụ : Giám đốc

 

BÊN B :  Công ty Cổ phần Mie

Địa chỉ :  124 Minh Khai – Hai Bà Trưng- Hà Nội

Điện thoại : 0963.166.042 . .             MST: 0101893683

Do Ông (Bà):..Lê Thị Thu        Chức vụ : Giám đốc

 

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: HD/12P số 0034216 ngày 02/6/2014 để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: HD/12P số 003430 ngày 16/6/2014

 

Lý do thu hồi  : Viết sai tên công ty mua hàng trên hóa đơn

 

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai mới nhất theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.
Chú ý: Theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính:
– Khi kế toán đã lập hóa đơn GTGT và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
– Hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ.
=> Thì người bán và người mua phải lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.
Xem thêm:
Rate this post