Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định mới nhất

Cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định mới nhất

Hướng dẫn cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định mới nhất – Hạch toán ghi tăng giảm TSCĐ

Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ hàng tháng:

– Đến cuối kỳ (cuối tháng) kế toán tiến hành hạch toán khoản chi phí trích khấu hao TSCĐ trong tháng đó, theo từng Bộ phận sử dụng nhé:

Nợ TK 154 – Bộ phận sản xuất (Theo QĐ 48)
Nợ TK 6421 – Bộ phận Bán hàng (Theo QĐ 48)
Nợ TK 6422 – Bộ phận Quản lý (Theo QĐ 48)
Nợ TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công (Theo QĐ 15)
Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (Theo QĐ 15)
Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (Theo QĐ 15)
Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (Theo QĐ 15)
Có TK 2141 – Hao mòn Tài sản cố định Hữu hình

Hạch toán TSCĐ khi mua về:

Nợ TK 2111 : (Nguyên giá không bao gồm thuế GTGT)
Nợ TK 1332 : Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 1121/ TK 331:

– Trường hợp nhận vốn góp hoặc nhận vốn cấp bằng TSCĐ:
Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh

Hạch toán ghi giảm TSCĐ:

– Khi bán TSCĐ bạn phải tăng doanh thu và giảm TSCĐ, cụ thể như sau:

a. Hạch toán tăng doanh thu từ việc bán TSCĐ:

Nợ TK 111, 112, 131: Tổng thanh toán
Có TK 711: Thu nhập khác (Giá bán chưa có thuế GTGT).
Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (Nếu DN bạn kê khai theo phương pháp khấu trừ)

b. Hạch toán giảm TSCĐ:

Nợ TK 214: Giá trị đã hao mòn
Nợ TK 811: Giá trị còn lại
Có TK 211: Nguyên giá của TSCĐ

Đó là những công việc mà kế toán phải làm khi phát sinh việc mua, bán TSCD phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

5/5 - (4 bình chọn)