Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Luận văn báo cáo thực tập kế toán bán hàng mới

Luận văn báo cáo thực tập kế toán bán hàng mới

Luận văn kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cp cơ điện lạnh việt nam

Nội dung báo cáo thực tập kế toán THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNGTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT NAM

2.1. Kế toán doanh thu

Công ty Cổ phần cơ điện lạnh Việt Nam là một Công ty thương mại nên doanh thu từ hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn nhất và là nguồn thu chính của Công ty. Doanh thu của Công ty tăng trong những năm gần đây làm lợi nhuận cũng như vốn chủ sở hữu của Công ty tăng lên, góp phần làm tăng thêm tính tự chủ của Công ty.

2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán

Kế toán khoản doanh thu

Theo chế độ quy định Công ty sử dụng các chứng tư kế toán sau để hạch toán doanh thu:

–         Hóa đơn giá trị gia tăng

–         Các chứng từ thanh toán (Phiếu thu, Séc chuyển khoản, Séc thanh toán, Uỷ nhiệm thu, Giấy báo có của Ngân hàng, Bản sao kê của Ngân hàng…)

–         Chứng từ kế toán liên quan khác như chứng từ hàng hoá bán ra…

Hợp đồng kinh tế giữa khách hàng và Công ty sau khi được ký kết các điều khoản, phòng kinh doanh tiến hành thực hiện hợp đồng. Khi sản phẩm đã đúng theo chủng loại, số lượng theo yêu cầu của hợp đồng sẽ tiến hành xuất bán. Phòng kế toán lập hóa đơn GTGT thành 3 liên  Liên 1 (màu tím): lưu tại quyển hoá đơn; Liên 2 (màu đỏ): giao cho khách hàng; Liên 3 (màu xanh): dùng trong nội bộ Công ty để ghi sổ. Nếu khách hàng nộp tiền ngay, kế toán thanh toán lập Phiếu thu. Phiếu thu được lập thành 3 liên: Liên 1 lưu tại quyển, Liên 2 chuyển cho khách hàng, Liên 3 dùng trong nội bộ Công ty để ghi sổ. Thủ quỹ thu tiền, ký vào Phiếu thu và đóng dấu đã thu tiền. Sau đó, người nhận hàng mang đầy đủ chứng từ để xuống kho nhận hàng, bao gồm: Hoá đơn GTGT, Phiếu xuất kho và Phiếu thu (liên 2). Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Hoá đơn GTGT đã hoàn thành thủ tục nộp tiền, thủ kho tiến hành xuất hàng rồi ghi thẻ  kho cho từng loại hàng hóa xuất kho và chuyển Hoá đơn GTGT (liên xanh) và Phiếu xuất kho (liên 2) lên phòng kế toán. Kế toán tổng hợp nhận những chứng từ kế toán này sẽ tiến hành ghi sổ.

* Hoá đơn giá trị gia tăng

            Khi có hợp đồng kinh tế hay yêu cầu đặt hàng của khách hàng, phòng kinh doanh sẽ báo xuống kho để thu nhận lệnh xuất kho sau đó thủ kho mang phiếu xuất kho lên phòng kế toán để lập hoá đơn GTGT.

Thủ kho lập Phiếu xuất kho và làm thủ tục xuất kho. Sau khi Phiếu xuất kho đã có chữ ký hợp lệ được chuyển tới phòng kế toán.

Hoá đơn GTGT sử dụng theo mẫu của Tổng cục Thuế ban hành. Trong đó, ghi rõ các thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế của Công ty, đơn vị tính, số lượng, đơn giá của thành phẩm bán ra và được lập thành 3 liên (Liên 1 màu tím: được lưu tại quyển hoá đơn, liên 2 màu đỏ : Giao cho khách hàng, liên 3 màu xanh: được dùng để thanh toán.

* Phiếu thu

            Khi khách hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt thì chứng từ sử dụng là phiếu thu. Phiếu thu do kế toán thanh toán lập và được lập thành 3 liên

– 1 liên lưu tại quyển phiếu thu của Công ty.

– 1 liên giao cho khách hàng.

– 1 liên giao cho thủ quỹ ghi sổ.

Tải luận văn kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cp cơ điện lạnh: Tại đây

Rate this post