Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Phân biệt hủy và xóa bỏ hóa đơn để làm báo cáo...

Phân biệt hủy và xóa bỏ hóa đơn để làm báo cáo sử dụng hóa đơn đúng

Phân biệt hủy và xóa bỏ hóa đơn để làm báo cáo sử dụng hóa đơn đúng tránh phạt tiền oan

Kế toán Hà Nội xin được thống kê 2 trường hợp sau:

Trường hợp Hóa đơn hủy bỏ ( Căn cứ điều 29 thông tư 39/2014/TT-BTC)

– Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải đượchủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.

– Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn.Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơquan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng(trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức,hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.

–  Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của phápluật về kế toán.

– Các loại hoá đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

trường hợp hủy bỏ hóa đơn

Trường hợp Hóa đơn xóa bỏ ( Căn cứ điều 20 thông tư 39/2014/TT-BTC )

Hóa đơn xuất bán hàng, dịch vụ nhưng bị sai phải thu hồi để xuất lại cái mới ( không cần biết hóa đơn đã giao cho khách hàng hay chưa, không cần biết có làm biên bản thu hồi hay không, không cần biết hóa đơn đã xé hay chưa xé ) –> xóa bỏ

xóa bỏ hóa đơn

Bạn chưa có kinh nghiệm làm kế toán tham khảo thêm các khóa học sau chắc chắn làm được việc:

Học kế toán tổng hợp

Học kế toán thực tế

Học kế toán thuế

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post