Trang chủ KINH NGHIỆM KẾ TOÁN Lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất năm 2018

Lịch nộp các loại báo cáo thuế mới nhất năm 2018

Tháng

Thời hạn nộp

Dành cho DN nộp Báo Cáo Thuế GTGT theo Quý

Dành cho DN

nộp Thuế GTGT theoTháng

1

20/1/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT T12/2018

Tờ khai Thuế TNCN T12/2018 (nếu có)

Xem thêm: Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2018

 

30/1/2018

 

 

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2018

Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2018 (nếu có)

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2018

Nộp tiền thuế môn bài năm 2018

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2018

Nộp tiền thuế môn bài năm 2018

Xem thêm: Cách lập tờ khai lệ phí môn bài

2

20/2/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT T1/2018

 

Tờ khai Thuế TNCN T1/2018 (nếu có)

 

3

20/3/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT T2/2018

Tờ khai Thuế TNCN T2/2018 (nếu có)

 

 

30/3/2018

 

 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2018

Quyết toán Thuế TNCN năm 2018

Báo Cáo Tài Chính năm 2018

Quyết toán Thuế TNDN năm 2018

Quyết toán Thuế TNCN năm 2018

Báo Cáo Tài Chính năm 2018

 

4

20/4/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT T3/2018

Tờ khai Thuế TNCN T3/2018 (nếu có)

30/4/2018

 

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2018

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2018 (nếu có)

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2018

5

20/5/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT T4/2018

Tờ khai Thuế TNCN T4/2018 (nếu có)

6

20/6/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT T5/2018

Tờ khai Thuế TNCN T5/2018 (nếu có)

7

20/7/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT T6/2018

Tờ khai Thuế TNCN T6/2018 (nếu có)

30/7/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2018

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2018 (nếu có)

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2018

8

20/8/2107

 

Tờ khai Thuế GTGT T7/2018 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T7/2018 (nếu có)

9

20/9/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT T8/2018 (nếu có)

Tờ khai Thuế TNCN T8/2018 (nếu có)

10

 

20/10/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT T9/2018

Tờ khai Thuế TNCN T9/2018 (nếu có)

 

30/10/2018

 

 

Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2018

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2018 (nếu có)

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018

Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2018

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2018

11

20/11/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT T10/2018

Tờ khai Thuế TNCN T10/2018 (nếu có)

12

20/12/2018

 

Tờ khai Thuế GTGT T11/2018

Tờ khai Thuế TNCN T11/2018 (nếu có)

Rate this post