Trang chủ THUẾ & KẾ TOÁN Chính sách thuế với hàng tồn kho của DN chuyển đổi loại...

Chính sách thuế với hàng tồn kho của DN chuyển đổi loại hình

Chính sách thuế với hàng tồn kho của DN chuyển đổi loại hình năm 2020

Khi DN chế xuất chuyển đổi loại hình sang DN không hưởng chế độ DN chế xuất, hàng hóa của DN được xác định là đưa từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước, sẽ phải thực hiện đăng ký tờ khai hải quan mới, kê khai nộp đủ các loại thuế theo quy định đối với hàng hóa còn tồn kho.

DN chế xuất chuyển đổi loại hình phải thực hiện đăng ký tờ khai hải quan mới, kê khai nộp đủ các loại thuế theo quy định đối với hàng hóa còn tồn kho.

Đây là hướng dẫn của Tổng cục Hải quan với Công ty TNHH Nedec Việt Nam xử lý đối với tài sản, hàng hóa tồn kho khi chuyển đối loại hình từ DN chế xuất sang DN không hưởng chế độ DN chế xuất.

Chính sách thuế với hàng tồn kho của DN chuyển đổi loại hình

► Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, căn cứ khoản 54 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bố sung Điều 78 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định trường hợp chuyển đổi loại hình từ DN chế xuất thành DN không hưởng chế độ chính sách DN chế xuất, thì: “DN chế xuất thực hiện xác định tài sản, hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu chưa nộp thuế còn tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý như chuyển mục đích sử dụng, bán, biếu, tặng, tiêu hủy tại Việt Nam hoặc xuất khẩu ra nước ngoài với cơ quan hải quan. DN chế xuất có trách nhiệm thực hiện thủ tục hải quan tương ứng theo từng biện pháp xử lý số tài sản, hàng hóa này với cơ quan hải quan trước thời điểm được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi”.

► Căn cứ khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, thì: “Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế hoặc áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế; áp dụng thuế suất, mức thuế tuyệt đối theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa tạm nhập- tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu”.

► Căn cứ khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, thì: Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.

Đối chiếu với quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp DN thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa tồn kho được xử lý như sau:

Đối với tài sản cố định và công cụ dụng cụ, trường hợp Công ty TNHH Nedec Việt Nam chuyển đổi mục đích sử dụng đối với tài sản cố định, công cụ, dụng cụ nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế thì phải kê khai nộp đủ tiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định. Chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.

Tuy nhiên, tại khoản 10 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thì: “trong trường hợp đặc biệt khác, Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể phù hợp với nguyên tắc xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Vì vậy, để có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính theo quy định tại khoản 10 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC, DN cần gửi báo cáo vướng mắc đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đăng ký tờ khai để đề xuất, báo cáo Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính xử lý vướng mắc cho Công ty.

Đối với hàng hóa Công ty TNHH Nedec Việt Nam (DN chế xuất) mua nội địa theo loại hình nhập kinh doanh sản xuất (A12).

Trường hợp đối tác của Công ty TNHH Nedec Việt Nam (DN chế xuất) đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ theo loại hình E62 (xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu) hoặc đăng ký tờ khai xuất khẩu tại chỗ theo loại hình B11 (xuất kinh doanh), DN mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ.

Khi Công ty chuyển đổi loại hình sang DN không hưởng chế độ DN chế xuất, hàng hóa của Công ty được xác định là đưa từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước, Công ty thực hiện đăng ký tờ khai hải quan mới, kê khai nộp đủ các loại thuế theo quy định đối với hàng hóa còn tồn kho.

Bài viết liên quan:

⇒   Dịch vụ hoàn thuế GTGT

⇒  Hồ sơ hoàn thuế GTGT mới nhất

5/5 - (1 bình chọn)