Trang chủ EXCEL Mẫu sổ sách kế toán trên excel theo quyết định 48 và...

Mẫu sổ sách kế toán trên excel theo quyết định 48 và 15

Mẫu sổ sách kế toán trên excel theo quyết định 48 và 15

Đối với các doanh nghiệp vừa và  nhỏ theo các quyết định 48 và 15 thì việc sử dụng những mẫu sổ sách kế toán trên excel là hợp lý nó giúp tiết kiệm thời gian làm việc của kế toán. Để làm xử lý được các mẫu sổ sách kế toán duới đây trước hết bạn cần học kế toán excel khi xử lý các bảng dữ liệu

Mẫu sổ sách kế toán trên excel bao gồm:

– Danh mục hàng hóa

– Bảng kê Phiếu nhập kho

– Bảng kê Phiếu xuất kho

– Bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn

– Danh mục ngày tháng

– Bảng phân bổ chi phí mua hàng

                                                                                                        

– Bảng cân đối kế toán (Mẫu B-01/DNN)

– Báo cáo Kết quả kinh doanh (Mẫu B-02/DNN)

– Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ (Mẫu B-03/DNN)

– Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu B-09/DNN)

– Tờ khai quyết toán thuế TNDN (Mẫu 03/TNDN)

– Phụ lục 03-1A/TNDN (BCKQKD)

– Phụ lục 03-2A/TNDN (Chuyển lỗ)

 

– Sổ Nhật Ký Chung

– Bảng phân bổ TK 142

– Bảng phân bổ TK 242

– Bảng Khấu hao TSCĐ 214

– Sổ quỹ

– Sổ tiền gửi Ngân hàng

– Sổ tổng hợp công nợ Phải thu TK 131

– Sổ tổng hợp công nợ Phải trả TK 331

– Bảng cân đối số phát sinh Tài khoản tháng

– Bảng Lương

Tham khảo thêm: Khóa học kế toán tổng hợp

Tải mẫu sổ sách kế toán trên excel theo quyết định 84 và 15: Tại đây

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post