Trang chủ EXCEL Hàm function AGGREGATE trong excel

Hàm function AGGREGATE trong excel

 

 

chức năng GỘP

Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Nhiều hơn …

Trả về một số tổng hợp trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu. Các chức năng GỘP có thể áp dụng chức năng tổng hợp khác nhau vào một danh sách hay cơ sở dữ liệu với các tùy chọn để bỏ qua các hàng ẩn và giá trị lỗi.

 

cú pháp

 

hình thức tham khảo

 

TỔNG (function_num, tùy chọn, ref1, [ref2], …)

 

hình thức mảng

 

TỔNG (function_num, tùy chọn, mảng, [k])

 

Các chức năng cú pháp TỔNG có các đối số sau đây:

 

Function_num      buộc. Một số 1-19 mà xác định có chức năng sử dụng.

 

Function_num Function
1 AVERAGE
2 COUNT
3 COUNTA
4 MAX
5 MIN
6 PRODUCT
7 STDEV.S
8 STDEV.P
9 SUM
10 VAR.S
11 VAR.P
12

MEDIAN

13 MODE.SNGL
14 LARGE
15 SMALL
16 PERCENTILE.INC
17 QUARTILE.INC
18 PERCENTILE.EXC
19 QUARTILE.EXC

 

Options     bắt buộc. Một số giá trị xác định các giá trị được bỏ qua trong phạm vi đánh giá cho các chức năng.

 

LƯU Ý:  Chức năng này sẽ không bỏ qua các hàng ẩn, tổng số phụ lồng nhau hay uẩn lồng nhau nếu đối số mảng bao gồm một tính toán, ví dụ: =AGGREGATE(14,3,A1:A100*(A1:A100>0),1)

 

Tùy Chọn Hành Vi
1 hoặc bỏ qua Bỏ qua chức năng SUBTOTAL và GỘP lồng nhau
2 Bỏ qua các hàng ẩn, SUBTOTAL lồng nhau và chức năng GỘP
3 Bỏ qua các giá trị lỗi, SUBTOTAL lồng nhau và chức năng GỘP
4

Bỏ qua các hàng ẩn, giá trị lỗi, SUBTOTAL lồng nhau và chức năng GỘP

5 Bỏ qua không có gì
6 Bỏ qua các hàng ẩn
7 Bỏ qua các giá trị lỗi
8 Bỏ qua các hàng ẩn và giá trị lỗi

Ref1      buộc. Các đối số đầu tiên cho các chức năng mà phải mất nhiều đối số số mà bạn muốn giá trị tổng hợp.

 

Ref2, …      Tùy chọn. Đối số số 2-253 mà bạn muốn giá trị tổng hợp.

 

Đối với chức năng mà phải mất một mảng, ref1 là một mảng, một công thức mảng, hoặc một tham chiếu đến một dãy các ô mà bạn muốn giá trị tổng hợp. Ref2 là một đối số thứ hai là cần thiết cho chức năng nhất định. Các chức năng sau đây đòi hỏi một đối số ref2:

 

Chức Năng

 

LARGE (array, k)

 

SMALL (array, k)

 

PERCENTILE.INC (array, k)

 

QUARTILE.INC (array, quart)

 

PERCENTILE.EXC (array, k)

 

QUARTILE.EXC (array, quart)

 

Các chú thích

 

Function_num :

 

Ngay sau khi bạn gõ tham số function_num khi bạn nhập vào chức năng GỘP vào một ô trên bảng tính, bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các chức năng mà bạn có thể sử dụng như là đối số.

 

lỗi:

 

Nếu một đối số ref thứ hai là cần thiết nhưng không được cung cấp, TỔNG trả về #VALUE! lỗi.

 

Nếu một hoặc nhiều tham chiếu 3-D tài liệu tham khảo, TỔNG trả về #VALUE! giá trị lỗi.

 

Loại Range:

 

Các chức năng GỘP được thiết kế cho các cột dữ liệu, hoặc dãy dọc. Nó không được thiết kế cho các dòng dữ liệu, hoặc dãy ngang. Ví dụ, khi bạn tính tổng một dãy ngang sử dụng tùy chọn 1, chẳng hạn như TỔNG (1, 1, ref1), che dấu một cột không ảnh hưởng đến giá trị tổng tổng hợp. Nhưng, ẩn một hàng trong phạm vi thẳng đứng không ảnh hưởng đến tổng hợp.

 

Thí dụ

 

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.

 

Công thức Sự miêu tả Kết quả
= GỘP (4, 6, A1: A11) Tính toán giá trị tối đa trong khi bỏ qua các giá trị lỗi trong phạm vi 96
= GỘP (14, 6, A1: A11, 3) Tính giá trị lớn thứ 3 trong khi bỏ qua các giá trị lỗi trong phạm vi 72
= GỘP (15, 6, A1: A11) Sẽ trả về #VALUE! lỗi. Điều này là do TỔNG đang mong đợi một đối số ref thứ hai, kể từ khi các chức năng (NHỎ) đòi hỏi một. #GIÁ TRỊ!
= GỘP (12, 6, A1: A11, B1: B11) Tính trung bình trong khi bỏ qua các giá trị lỗi trong phạm vi 68
= MAX (A1: A2) Sẽ trả về giá trị lỗi, vì có giá trị lỗi trong phạm vi đánh giá. # DIV / 0

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Rate this post