trung tâm kế toán hà nội


CÁC VĂN BẢN THUẾ 2018 - 2019

VĂN BẢN

CƠ QUAN BAN HÀNH

THỜI GIAN BAN HÀNH

THỜI HẠN HIỆU LỰC

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ

NGHỊ ĐỊNH

NĐ 51/2010/NĐ-CP

14/05/2010

01/01/2011

NGHỊ ĐỊNH

NĐ04/2014/NĐ-CP (sửa đổi NĐ51)

17/01/2014

01/03/2014

THÔNG TƯ

TT32/2011/TT-BTC

14/03/2011

01/05/2011

THÔNG TƯ

TT39/2014/TT-BTC

31/03/2014

01/06/2014

THÔNG TƯ

TT10/2014/TT-BTC (phạt)

17/01/2014

02/03/2014

THÔNG TƯ

TT119/2014/TT-BTC sửa đổi các sắc thuế

25/08/2014

01/09/2014

THÔNG TƯ

TT151/2014/TT-BTC sửa đổi các sắc thuế

10/10/2014

15/11/2014

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ MÔN BÀI

NGHỊ ĐỊNH

NĐ 75/2002/NĐ-CP

30/08/2002

01/01/2003

THÔNG TƯ

TT96/2002/TT-BTC

24/10/2002

01/01/2003

THÔNG TƯ

TT113/2002/TT-BTC

16/12/2002

01/01/2003

THÔNG TƯ

TT42/2003/TT-BTC

07/05/2003

01/04/2003

THÔNG TƯ

TT156/2013/TT-BTC

06/11/2013

01/07/2013

THÔNG TƯ

TT166/2013/TT-BTC

15/11/2013

01/01/2014

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

LUẬT

Luật T.GTGT số 13/2008/QH12

2008

01/01/2009

LUẬT

Luật sửa đổi bổ sung T.GTGT số 31/2013/QH13

19/06/2013

01/01/2014

NGHỊ ĐỊNH

NĐ209/2003/NĐ-CP

18/12/2013

01/01/2014

THÔNG TƯ

TT219/2013/TT-BTC thay TT06

31/12/2013

01/01/2014

THÔNG TƯ

TT156/2013/TT-BTC

06/11/2013

20/12/2013

THÔNG TƯ

TT119/2014/TT-BTC sửa đổi các sắc thuế

25/08/2014

01/09/2014

THÔNG TƯ

TT151/2014/TT-BTC sửa đổi các sắc thuế

10/10/2014

15/11/2014

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ

 THU NHẬP DOANH NGHIỆP

LUẬT

Luật T.GTGT số 14/2008/QH12

2008

01/01/2009

LUẬT

Luật sửa đổi bổ sung T.GTGT số 32/2013/QH13

19/06/2013

01/01/2014

NGHỊ ĐỊNH

NĐ218/2003/NĐ-CP

26/12/2013

15/02/2014

(AD 2014)

THÔNG TƯ

TT78/2013/TT-BTC thay TT123/2013

31/12/2013

02/08/2014

(AD 2014)

THÔNG TƯ

TT156/2013/TT-BTC

06/11/2013

20/12/2013

THÔNG TƯ

TT119/2014/TT-BTC sửa đổi các sắc thuế

25/08/2014

01/09/2014

THÔNG TƯ

TT151/2014/TT-BTC sửa đổi các sắc thuế

10/10/2014

15/11/2014

Tham khảo thêm: Khóa học kế toán

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ

THU NHẬP CÁ NHÂN

LUẬT

Luật T.TNCN số 04/2007/QH12

21/11/2007

01/01/2009

LUẬT

Luật sửa đổi bổ sung thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13

22/11/2012

01/07/2013

NGHỊ ĐỊNH

NĐ65/2003/NĐ-CP

27/06/2013

01/07/2013

THÔNG TƯ

TT111/2013/TT-BTC

15/08/2013

01/07/2013

THÔNG TƯ

TT156/2013/TT-BTC

06/11/2013

20/12/2013

THÔNG TƯ

TT119/2014/TT-BTC sửa đổi các sắc thuế

25/08/2014

01/09/2014

THÔNG TƯ

TT151/2014/TT-BTC sửa đổi các sắc thuế

10/10/2014

15/11/2014

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn