trung tâm kế toán hà nội


Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ bao gồm các ví dụ tính khấu hao tài sản cố định trong từng trường hợp

  • Các phương pháp tính khấu hao TSCĐ:

Mức khấu hao bình quân (năm) = Nguyên giá TSCĐ / Số năm sử dụng

Mức khấu hao trung bình hàng tháng = Số khấu hao phải trích cả năm / 12 tháng

Mức khấu hao của tháng  (theo ngày) = (mức khấu hao tháng / tổng số ngày của tháng t) * Số ngày tăng (giảm) trong tháng t

biên bản nghiệm thu vật liệu

tờ khai đăng ký người phụ thuộc

  • Ví dụ áp dụng trong từng phương pháp tính khấu hao tscđ như sau :

Ví  dụ 1 : Mua 1 tài sản cố định hữu hình đã qua sử dụng, giá mua chưa có thuế là  70.200.000 đ, thuế suất 10%. TSCĐ mới tương đương có giá trị hiện hành  là 117.000.000 đ, thời gian sử dụng 10 năm, đưa vào sử dụng ngày 11/11/N  ở bộ phận quản lý DN. Tiền chưa thanh toán

Trả lời:

Theo QĐ 206, đối với TSCĐ đã qua sử dụng thì phải xác định thời gian sử dụng còn lại của TSCĐ này :

Thời gian sử dụng còn lại = (70.2 tr/117tr)*10 = 6 (năm)

Mức khấu hao tb hàng tháng = 70.2tr/(6*12) = 0.975tr

Mức khấu hao trích trong tháng 11 (từ ngày 11-30) = (0.975/30)*20 = 0.650tr

              * Nợ TK 211 : 70.200.000

                 Nợ TK 133 : 7.020.000

                                Có TK 331 : 77.220.000

               * Nợ TK 642 : 650.000

                                Có TK 214 : 650.000

 

Ví  dụ 2 : Nhượng bán 1 số thiết bị đang dùng ở bộ phận bán hàng đã thu  bằng tiền mặt theo giá chưa có thuế 56.000.000 đ, thuế suất 10%. Nguyên  giá TSCĐ này là 120.000.000 đ, giá trị hao mòn luỹ kế tính đến đầu tháng  11 là 50.000.000 đ, tỷ lệ khấu hao bình quân năm là 12%, nhượng bán  ngày 19/11/N

Trả lời:

Mức khấu hao tháng = (120tr*12%)/12 = 1.2tr

  Mức khấu hao trích trong tháng (19 ngày) = (1.2tr*19)/30 = 0.760tr

              * Nợ TK 214 : 50.760.000 (50.000.000 + 760.000)

                 Nợ TK 811 : 69.240.000

                       Có TK 211 : 120.000.000

             * Nợ TK 111 : 61.600.000

                      Có TK 711 : 56.000.000

                      Có TK 3331 : 5.600.000

Bạn chưa có kinh nghiệm làm kế toán muốn đi học kế toán thực tế tham khảo các chi nhánh học của trung tâm kế toán hà nội tại: Địa chỉ học kế toán thực hành


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn