trung tâm kế toán hà nội



KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 

Đơn vị báo cáo...

Mẫu số B 15 - H

 

 

 

BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI THU

Năm....................

 

STT

Tên khách hàng

Diễn giải

Đơn vị tính

Số lượng

Số tiền

1

2

3

4

5

6

 

1. Phải thu về vốn dự trữ

 

 

 

 

 

..................

 

 

 

 

 

..................

…………………

 

 

 

 

 

2. Phải thu khác

 

 

 

 

 

..................

…………………

 

 

 

 

 

..................

3. Khoản thu còn thiếu

……………….

……………...

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

Lập, ngày … tháng … năm …

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Thủ trưởng đơn vị

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên)

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Có thể bạn quan tâm tới:

 


Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn



Hỗ trợ trực tuyến

0988 043 053