Trang chủ EXCEL Thực hành excel tính tạm ứng, lương thưởng nhân viên

Thực hành excel tính tạm ứng, lương thưởng nhân viên

Nội dung bài viết

Thực hành excel tính tạm ứng, lương thưởng nhân viên

Thực hành excel tính tạm ứng, lương thưởng nhân viên Chèn vào giữa cột SỐ LƯỢNG SP và cộ TẠM ỨNG các cột: LƯƠNG SP, BHXH, HỆ SỐ,

BÀI THỰC HÀNH EXCEL SỐ 16               HUỲNH BÁ HỌC
      Tháng: 10/2011              
STT HỌ TÊN MÃ NV TÊN
ĐƠN VỊ
SỐ LƯỢNG
SP
LƯƠNG SP BHXH HỆ SỐ THU NHẬP TẠM
ỨNG
THUẾ THỰC LÃNH
1 An 01DH4 SX-PX1 300 54000 2,700 1.2 54,000 10800 12600 40,500
2 Bình 02NH2 SX-PX2 150 16500 0 1.06 16,500 3300 0 13,200
3 Công 03NH6 QL-PX1 100 18500 0 1.36 25,160 8387 0 16,773
4 Danh 04DH4 QL-PX2 100 12000 600 1.2 14,400 2880 0 10,920
5 Đào 05NH2 SX-PX3 180 27000 0 1.06 27,000 5400 0 21,600
6 Giang 06DH2 SX-PX3 390 58500 2,925 1.06 58,500 11700 13950 43,875
7 Hùng 07DH1 SX-PX1 300 54000 2,700 1.02 54,000 10800 12600 40,500
8 Khoa 08DH7 QL-PX3 120 18000 900 1.45 26,100 8700 0 16,500
9 Loan 09NH5 QL-PX4 100 21500 0 1.28 27,520 9173 0 18,347
10 Minh 10NH3 SX-PX4 290 58000 0 1.13 58,000 11600 13800 46,400
BẢNG ĐƠN GIÁ   BẢNG HỆ SỐ
  SX QL   Bậc 1 2 3 4 5 6 7
PX1 180 185   Hệ số 1.02 1.06 1.13 1.2 1.28 1.36 1.45
PX2 110 120                  
PX3 150 150                  
PX4 200 215                  

 

Hãy nhập và trình bày bảng tính trên, thực hiện các yêu cầu sau:

 

1) Chèn vào giữa cột SỐ LƯỢNG SP và cộ TẠM ỨNG các cột: LƯƠNG SP, BHXH, HỆ SỐ,

 

THU NHẬP

 

2) Lập công thức tính lương sản phẩm:

 

LƯƠNG SP = SỐ LƯỢNG SP * ĐƠN GIÁ

 

3) Bảo hiểm xã hội (BHXH) được quy định bằng 5% lương sản phẩm nhưng chỉ tính cho

 

những người có hợp đồng dài hạn và loại hợp đồng được ghi trong MÃ NV.

 

(DH: Dài hạn, NH: Ngắn hạn)

 

4) Điền dữ liệu vào cột HỆ SỐ dựa vào cấp bậc (là ký tự cuối của MÃ NV) và BẢNG HỆ SỐ.

 

5) THU NHẬP: Nếu thuộc bộ phận quản lý (QL) thì THU NHẬP = LƯƠNG SP * HỆ SỐ,

 

ngược lại: THU NHẬP chính là LƯƠNG SP.

 

6) TẠM ỨNG: Công nhân có cấp bậc từ 5 trở lên sẽ được tạm ứng bằng 1/3 của mức

 

THU NHẬP, ngược lại TẠM ỨNG là 1/5 mức THU NHẬP.

 

7) THUẾ: chỉ áp dụng cho những người có mức thu nhập từ 50.000 trở lên và được tính

 

bằng 30% của số tiền vượt trên 50.000.

 

8) THỰC LÃNH = THU NHẬP – (BHXH + TẠM ỨNG).

 

9) Rút trích ra những công nhân viên có mức thu nhập >= 50.000

 

10) Tháng: Dùng hàm lấy ra Tháng và Năm hiện tại. Vd: 09/2006.

 

11) Trang trí như bảng tính trên và lưu với tên Bai16.xls.

 

NHỮNG CÔNG NHÂN VIÊN CÓ MỨC THU NHẬP >=50.000

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

3.7/5 - (3 bình chọn)