trung tâm kế toán hà nộiKHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU xem ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ xem ngay

 
Bài tập tổng hợp kế toán ngân hàng mới nhất
Bài 1 
Ngày 28/05/2011 tại Sở Giao Dịch ACB(TpHCM) có các nghiệp vụ phát sinh như sau: 
1.  Bà Hoàng Yến nộp tiền mặt mở sổ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, lãi trả sau, số tiền 200 
trđ, lãi suất 1,2%/tháng. 
2.  Ông Bửu Lâm yêu cầu chuyển  toàn bộ vốn gốc và  lãi của  sổ  tiết kiệm kỳ hạn 2 
tháng, lãi trả sau, sổ này mở ngày 24/01/2011, số tiền 400 trđ, với lãi suất 0,75%/ 
tháng sang mở sổ tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng, với lãi suất 1,25%/tháng, rút trước hạn 
lãi suất 0,25%/tháng. 
3.  Được phép của NHNN, ACB mở phát hành 3 triệu kỳ phiếu theo mệnh giá 1trđ/kỳ 
phiếu, tổng số tiền phát hành 3.030 tỷ đã được công ty phát hành chuyển khoản từ 
BIDV Q.1 thanh toán cho NH, kỳ phiếu có thời hạn 6 tháng, lãi trả sau với lãi suất 
14%/năm. 
4.  Ông Việt Khoa rút 2 tỷ tiền mặt từ tài khoản tiền gửi thanh toán của mình. 
5.  11g15 Ông Xuân Bách nộp 45 tỷ để chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán 
của  bà  Cát  Tường  có  tài  khoản mở  tại ACB Đồng Nai. NH  thu  theo  túi  niêm 
phong. 
6.  1g15 Thủ quỹ kiểm đếm số tiền trong túi niêm phong là 45,002 tỷ. NH chuyển 45 
tỷ vào tài khoản TGTT của bà Tường và trả phần còn lại vào tài khoản TGTT của 
ông Bách. 
7.  Ngân hàng  tính  lãi cho  tài khoản  tiền gửi  thanh  toán ông Khoa, ông Bách số  tiền 
lần lượt là 130.000đ và 287.000đ. 
8.  Cô Ngân Hoa  rút  2  triệu  từ  tài  khoản TGTT  của mình  tại máy ATM  của Ngân 
hàng. 
9.  Bà Nguyệt Hương đến nhận lãi hàng tháng bằng tiền mặt của sổ tiết kiệm mở ngày 
28/03/2011 với số tiền 4 tỷ, kỳ hạn 6 tháng, lãi hàng tháng, lãi suất 1%/tháng, bà 
Hương chưa nhận lãi tháng nào. 
10. Cô Thu Cúc đến tất toán sổ tiết kiệm 100 triệu, kỳ hạn 3 tháng, lãnh lãi trước, lãi 
suất 0,9% tháng, rút trước hạn lãi suất 0,15%, ngày mở sổ 05/03/2011, Cô Cúc yêu 
cầu lấy tiền mặt. 
Y/C Định khoản các nghiệp vụ phát sinh 28/05/2011 tại Sở Giao Dịch ACB .Gỉa sử Ngân 
hàng ACB hạch toán dự chi lãi theo ngày, tính lãi tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm theo số ngày 
thực tế, lãi giấy tờ có giá tính tròn tháng (1 tháng = 30 ngày, 1 năm = 360 ngày, lãi trả 
trước NH phân bổ hàng ngày vào cuối ngày, phụ trội, chiết khấu phát hành GTCG phân 
bổ hàng ngày. 
Xem thêm:
 
Bài 2 
Sau đây trích lọc một số nghiệp vụ liên quan đến tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết 
kiệm và tại Ngân hàng Eximbank Phú Mỹ Hưng.   . 
(Biết  rằng:  đối  với  lãi  tiền  gửi  tiết  kiệm Eximbank    dự  chi  lãi  hàng  ngày  vào  cuối 
ngày ; lãi tiền gửi thanh toán Eximbank tính theo phương pháp tích số, ngày tính lãi 
là ngày cuối tháng), lãi suất áp dụng đối với tiền gửi thanh toán từ ngày 01/08/2010  
là 0,3%/ tháng. (1) Ngày 08/08/2010 Cô Hoàng Mai nộp 400.000.000đ vào  tài khoản  tiền  thanh 
toán  của  Ông  Chí  Dũng  có  tài  khoản  tiền  gửi  thanh  toán  tại  Ngân  hàng. 
Eximbank Phú Mỹ Hưng. 
(2) Ngày 10/08/2010 Ông Chí Dũng  rút 250.000.000  từ  tài khoản  tiền gửi  thanh 
toán để mở sổ tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, lãnh lãi khi đáo hạn, lãi suất áp dụng 
0,9%/tháng, Eximbank  tính  lãi cho các khoản  tiền gửi  tiết kiệm  rút  trước hạn 
là 0,25% tháng. 
(3) Ngày đáo hạn, 10/11/2010, Ông Chí Dũng không đến tất toán sổ tiết kiệm 
(4) Ngày 20/11/2010 Ông Chí Dũng tất toán sổ tiết kiệm, chuyển toàn bộ vốn gốc 
vào tài khoản tiền gửi thanh toán, lãi lãnh bằng tiền mặt. 
Yêu cầu: 
 Tính  toán và định khoản các nghiệp vụ kinh  tế phát  sinh  tại Eximbank Phú Mỹ 
Hưng tại các thời điểm 08/08/2010, 10/08/2010, 31/08/2010  (  tính  lãi nhập vốn 
cho tiền gửi thanh toán), 10/11/2010, 20/11/2010. 
Biết  rằng  số  dư  tài  khoản  tiền  gửi  thanh  toán  của  Ông  Chí  Dũng  vào  ngày 
01/08/2010  là 50.000.000đ,  và  chỉ  yêu  cầu  tính  lãi nhập  vốn  cho  tiền gửi  thanh 
toán trong tháng 08/2010 cụ thể là vào ngày 31/08/2010. 
Bài tập 3 - chương cho vay  
Ngày 06/05/2009 NH ACB Thủ Đức giải ngân cho ông Liêm khoản vay 1,2 tỷ, theo yêu 
cầu của Ông Liêm, khoản vay này ACB chuyển cho Công ty Hoàng Mai có tài khoản mở 
tại NH Techcombank Hà Nội, biết rằng ACB Thủ Đức và Techcombank Hà Nội tham gia 
thanh  toán  qua  tài  khoản  tiền  gửi  tại  NH  Nhà  Nước.  Kỳ  hạn  vay  3  tháng,  lãi  suất 
1,5%/tháng. Ông Liêm thế chấp căn nhà có giá trị 2,5 tỷ ( giá do HĐTĐ ABC định giá), 
theo hợp đồng vay vốn, ông Liêm trả lãi mỗi tháng bằng tiền mặt vào ngày 6 hàng tháng, 
vốn gốc hoàn trả vào ngày đáo hạn, ông Liêm trả lãi lần 1, 2 đúng hợp đồng. NH dự thu 
lãi cho vay hàng ngày vào cuối mỗi ngày. 
Yêu  cầu:  xử  lý  và  định  khoản  các  nghiệp  vụ  có  thể  phát  sinh  tại  các  thời  điểm 
06/05;06/06;06/07.  
Đến 06/08 ông Liêm  chưa  thanh  toán  lãi  lần 3 và chưa hoàn  trả  số vốn gốc  .Ông Liêm 
làm đơn đề nghị NH ACB Thủ Đức gia hạn sẽ hoàn trả vào 2 tháng sau . Căn cứ trên các 
thông tin về sự giảm sút khả năng trả nợ của Ông Liêm, NH chuyển nợ của khách hàng 
này sang nợ nhóm 3 và tính lãi phạt gấp 150% lãi suất đã thoả thuận ban đầu với khách 
hàng ( tính từ ngày 06/08 về sau) 
Đến ngày 06/10 ông này chưa  trả nợ được và đề nghị gán nợ căn nhà đã  thế chấp  trước 
đây. NH ACB và ông Liêm đồng ý định giá lại căn nhà, giá trị căn nhà lúc này là 2,2 tỷ, 
sau đó ngày 20/10 NH ACB phát mãi  căn nhà  thu được 2,28  tỷ, người mua nhà  có  tài 
khoản mở tại NH Đông Á- Củ Chi trích tiền từ tài khoản TG thanh toán của mình trả tiền 
mua nhà cho NH ACB Thủ Đức ( Đông Á Củ Chi và ACB Thủ Đức tham gia thanh toán 
bù trừ). 
Yêu  cầu:  xử  lý  và  định  khoản  các  nghiệp  vụ  có  thể  phát  sinh  tại  các  thời 
điểm :06/08;06/10;20/10. 
Gỉa sử Ngân hàng dự chi, dự thu lãi hàng ngày vào cuối ngày. 
Bài 4 Công ty PTL có tài khoản tiền gửi thanh toán tại NH Vietcombank (VCB) Khánh Hòa. 
PTL  thỏa  thuận  với  Vietcombank  Khánh Hòa  vay  thấu  chi  trên  tài  khoản  tiền  gửi 
thanh  toán này  với hạn mức  thấu  chi  là 400.000.000 đ,  lãi  suất  vay  thấu  chi  là 1%/ 
tháng  trên số dư Nợ  thực  tế, NH  thu nợ gốc ngay khi  tài khoản  tiền gửi của PTL có 
khoản tiền chuyển vào, nợ lãi tính theo tích số, thu vào cuối tháng dương lịch. Nếu tài 
khoản  có  số dư Có  thì  vẫn  tính  lãi  cho khách hàng như  tính  lãi  cho  tiền gửi  thanh 
toán bình thường, lãi suất áp dụng cho tiền gửi thanh toán là 0,25%/ tháng. 
Đầu tháng, ngày 1/9/2010 tài khoản của Công ty PTL có số dư Có là 200.000.000 đ. 
1.  Ngày 4/9/2010 NH nhận được giấy báo Có  từ NH MHB Cần Thơ với nội dung, 
Công  ty Phương Tùng chuyển  tiền  thanh  toán  lô hàng mua ngày 14/08 cho Công 
ty PTL,  số  tiền 700.000.000 đ.  (VCB Khánh Hòa và MHB Cần Thơ  thanh  toán 
từng lần qua tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước) 
2.  Ngày 10/9/2010 kế  toán Công  ty PTL đem  tờ séc  lĩnh  tiền mặt do chính PTL ký 
phát để rút 300.000.000 đ. 
3.  Ngày 14/9/2010 NH nhận được Uỷ nhiệm Chi  của PTL với nội dung ứng  trước 
cho Công  ty Tia Sáng có  tài khoản mở  tại Vietcombank- Sở Giao Dịch 2  (Thành 
phố Hồ Chí Minh)  100. 000.000 đ để mua lô thiết bị. (VCB Khánh Hòa và VCB 
Sở Giao Dịch TP.HCM  tham gia  thanh  toán điện    tử  liên hàng.)   Phí chuyển  tiền 
0,02% trên số tiền chuyển (nhưng không quá 100.000 đ), thuế GTGT của dịch vụ 
chuyển tiền 10%, PTL nộp bằng tiền mặt. 
4.   Ngày 20/9/2010 VCB Khánh Hòa nhận  từ NH BIDV Khánh Hòa  tờ Séc chuyển 
khoản do PTL ký phát ngày 13/9/2010, số tiền 800.000.000 đ. VCB Khánh Hòa đã 
thanh  toán  tờ  séc    này.  (VCB Khánh Hòa  và BIDV Khánh Hòa  tham  gia  thanh 
toán bù trừ.) 
5.  Ngày  25/9/2010  Công  ty  VP  có  taì  khoản  tại  NH  Đông  Á  Đà  Nẵng  chuyển 
200.000.000 đ ứng trước tiền hàng cho Công ty PTL. (Đông Á Đà Nẵng và VCB 
Khánh Hòa thanh toán từng lần qua NH Nhà Nước). 
6.  Ngày 26/9/2010, nhận được giấy báo  chuyển  tiền nhận bằng CMND 10  triệu  từ 
VCB  Sở GD  2  (TPHCM),  nội  dung: Cô Quỳnh Mai  chuyển  tiền  cho  bà Quỳnh 
Hương có số CMND: 311234787. 
Yêu cầu:  
Tính lãi tiền gửi thanh toán của công ty PTL trong tháng 9/2010. 
Tính lãi tiền vay (thấu chi) của công ty PTL trong tháng 9/2010. 
Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 9/2010. 
Bài 5 
Sau đây trích lọc các nghiệp vụ phát sinh tại Ngân hàng Techcombank Bình Thạnh. 
1.  10/03/2010 nhận giấy báo Có  từ Techcombank An Giang  với nội dung Công  ty 
Lương  Thực  thanh  toán  cho  Công  ty  Cơ  Giới  tiền  mua  thiết  bị,  số  tiền 
150.000.000 đ. 
2.  12/03/2010, đúng ngày đáo hạn Ông Hoàng Vũ nộp sổ  tiết kiệm kỳ hạn 3  tháng, 
lãi  cuối kỳ. Vốn gốc 150.000.000, Ông Vũ  chuyển vào  tài  khoản  tiền  gửi  thanh 
toán, lãi lĩnh bằng tiền mặt. 3.  14/03/2010, Bà Vân Anh thế chấp lô đất giá trị 900.000.000 đ để vay 300.000.000 
đ thanh toán tiền mua hàng cho Công ty An My có tài khoản tại HD Bank Quận 3, 
ngân hàng đã giải ngân theo đúng yêu cầu của khách hàng, kỳ hạn vay 3 tháng, lãi 
suất 2%/ tháng. Lãi thu vào ngày 14 hàng tháng bằng tiền mặt. 
4.  18/3/2010, Công  ty Cơ Giới  nộp Uỷ  nhiệm Chi  số  tiền  300.000.000  đ,  yêu  cầu 
chuyển tiền vào tài khoản Công ty Thép ở Techcombank Thái Nguyên. Phí chuyển 
tiền 0,02% trên số tiền chuyển, thuế GTGT dịch vụ chuyển tiền 10%. Ngân hàng 
thu phí chuyển tiền của Cơ Giới bằng tiền mặt. 
5.  20/3/2010, Cô Yến Khoa tất toán sổ tiền gửi tiết kiệm, lãi trả trước, kỳ hạn 3 tháng, 
ngày gửi 2/1/2010, vốn gốc 400.000.000 đ,  lãi  suất áp dụng cho  tiết kiệm  lãi  trả 
trước kỳ hạn 3 tháng là 0,9%/ tháng, nếu rút trước hạn lãi suất là 0,3%/ tháng. Cô 
Khoa đề nghị rút 300.000.000 đ vốn gốc bằng tiền mặt, số vốn gốc còn lại chuyển 
ứng  trước cho Công  ty Cơ Giới.Ngân hàng  thu  lại khoản  lãi đã chi vượt cho Cô 
Khoa bằng  tiền mặt. Ngân hàng phân bổ  lãi  trả  trước vào chi phí vào hàng ngày 
vào cuối mỗi ngày bắt đầu từ ngày Cô Khoa gửi tiền. 
6.  26/3/2010, Công ty Cơ Giới nộp Séc lĩnh tiền mặt 70.000.000 đ. 
7.  28/3/2010, Ông Minh Quân  chuyển  tiền  từ  tài khoản  tiền  gửi  thanh  toán  gửi  tại 
Ngân hàng trả góp kỳ 4 khoản vay, nợ gốc ban đầu 300.000.000 đ (giải ngân vào 
ngày 28/11/2009), hình thức trả góp theo kỳ khoản cố định, góp trong 18 tháng, lãi 
suất 2%/ tháng. 
8.  29/3/2010, Cô Như Ý nộp tiền mặt trả góp khoản vay, nợ gốc ban đầu 60.000.000 
đ (giải ngân 29/11/2009), góp theo kỳ khoản giảm dần trong vòng 6 tháng, lãi suất 
1,5%/tháng. 
9.  30/03/2010,  Ngân  hàng  phát  mãi  căn  nhà  của  Cô  Quỳnh  Trang  đã  xiết  nợ 
14/02/2010, giá trị lúc xiết nợ là 2 tỷ, giá phát mãi 1,8 tỷ, tiền phát mãi được Công 
ty Phú Gia có tài khoản tại ACB- Quận 7 chuyển trả cho Ngân hàng, thu hồi khoản 
nợ gốc trung hạn thuộc nhóm 4 là 1,3 tỷ, nợ lãi là 220 triệu đồng, phần còn lại trả 
vào tài khoản tiền gửi thanh toán của Cô Trang. 
Yêu cầu:  
Tính lãi tiền gửi thanh toán của Công ty Cơ Giới trong tháng 3/2010. 
Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại NH Techcombank Bình Thạnh. 
Biết rằng:  
 a.     Ngân hàng Techcombank tham gia thanh toán: 
  Bù trừ với các ngân hàng khác hệ thống, cùng địa bàn; 
  Liên hàng với các ngân hàng cùng hệ thống, khác địa bàn; 
  Qua tài khoản gửi tại NHNN với các ngân hàng khác hệ thống, khác địa bàn. 
b.  Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, lãi cuối kỳ là 1,2%/ tháng , lãi suất tiền 
gửi thanh toán và tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn là 0,4%/ tháng. 
c.  Ngân hàng dự thu, dự chi lãi hàng ngày vào cuối mỗi ngày. 
d.  Số dư tài khoản tiền gửi Công ty Cơ Giới vào 1/3/2010 là 200.000.000. 
Bài tập 6 chương  Kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế. 
Tại NH Vietcombank SGD 2 trong tháng 8/2009 có các số liệu sau: 
TK 4711 dư có: 100.000 USD ( 1.825.000.000. đ) TK 4712 dư nợ: 1.825.000.000. đ 
1.  Ngày 10/8 NH mua 20.000 USD  (tỷ giá mua USD/VND = 18.310) mua  chuyển 
khoản qua tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại NHNN, thanh toán bằng VND tiền mặt. 
2.  Ngày 12/8 NH bán 50.000 USD trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng thu VND 
chuyển khoản (tỷ giá bán USD/VN = 18.420). 
3.  Ngày  14/8  Cô  Lan Hương  đến  đổi  2.000  EUR  lấy VND  (tỷ  giá  mua  1EUR  = 
26.230 VND, tỷ giá bán 1EUR= 26.450 VND). 
4.  Ngày 18/8 nhận được báo Có của Citibank NewYork về chuyển tiền kiều hối cho 
khách hàng là Cô Hoa Lý địa chỉ 176 Nguyễn Đình Chính, Q Phú Nhuận, số tiền 
4.000 USD. 
5.  Ngày 19/08 Ông Hải Triều nộp 3000 GBP mở sổ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, lãi cuối 
kỳ. 
6.  Ngày 20/08 Công ty xuất nhập khẩu Vidimex làm thủ tục vay NH 20.000 USD để 
ký quỹ mở L/C. NH đã chấp thuận. 
7.  Ngày 21/08 Cô Hoa Lý trình giấy báo nhận tiền kiều hối, Cô bán 3.950 USD cho 
NH sau khi NH trừ phí 50 USD (tỷ giá mua USD/VND = 18.320; tỷ giá bán USD/ 
VND = 18.520). 
8.  Ngày 22/8 NH bán 10.000 USD cho công  ty XNK Thành Long, chuyển vào TK 
TGTT ngoại tệ của cty tại Ngân hàng (tỷ giá mua USD/VND = 18.350; tỷ giá bán 
USD/ VND = 18.620). 
9.  Ngày 24/08 Cô Lý Anh nộp  tờ  séc  chuyển khoản vào NH, người ký phát  có  tài 
khoản  tại BNP  Paris,  số  tiền  2.000 EUR,  sau  khi  trừ  phí  20 EUR  , NH  trả  cho 
khách tiền VND theo tỷ giá mua 1EUR = 26.490/560 VND. 
10.   (Nv 3 bài 2) Ngày 25/8 NH ANZ Sydney chuyển đến bộ chứng từ hàng hóa thanh 
toán  theo L/C đã mở. Cty XNK Alotex  (cty đề nghị mở L/C) đã ký quỹ 60%, số 
còn lại 30.000 AUD, Vietcombank giải quyết cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ. Phí 
thanh toán L/C, NH thu 50 AUD. Alotex trả phí bằng cách trích TK 4211 để mua 
ngoại tệ với tỷ giá 1 AUD = 18.450/90 VND.   
11.  (NV  10  bài  2) Ngày  27/08  khách  hàng  đổi  4.000 GBP,  lấy USD  (USD/VND = 
18.460/90; GBP/VND = 31.270/300). 
 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHỗ trợ trực tuyến

0988 043 053